Kripa Rajshekhar metonymizer on Jan 4, 2022

Language and the Markov Blanket